Sobre el deure d'informar a l'interessat basat en dues capes


Josep Aragonés Salvat     05/09/2019


Actualment està proliferant molt el facilitar la informació del tractament basant-se en la doble capa, de manera que considerem oportú establir uns criteris mínims per a decidir-nos per l'ús d'aquest recurs.

Primer de tot, advertir que no està prohibit donar la informació completa, al contrari, el GDPR té com a primer principi tractar les dades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, i una manera de fer-ho és informant de tot el que obliga l'article 13 del GDPR "Quan s'obtinguin d'un interessat dades personals relatives a ell, el responsable del tractament, en el moment en què aquests s'obtinguin, li facilitarà tota la informació indicada a continuació ..."

Al nostre entendre, només s'ha d'utilitzar la doble capa en els casos en què la informació del tractament sigui extensa i sempre que es pugui accedir de manera immediata en el moment de facilitar les dades (electrònicament o mitjançant un document a part a disposició del interessat), especialment quan el tractament necessita el consentiment explícit de l'interessat.

L'article 11.1 de la LOPDGDD disposa: "Quan les dades personals siguin obtingudes de l'afectat el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l'afectat la informació bàsica a la qual es refereix l'apartat següent i indicant-li una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir de forma senzilla i immediata a la restant informació".

La doble capa és una opció molt interessant per a tractaments complexos, però per a tractaments senzills (els més comuns) amb tres frases més de les que obliga la LOPDGDD a la primera capa, ja estaria facilitada tota la informació. La LOPDGDD obliga a posar en la primera capa la identitat del responsable, la finalitat i la possibilitat d'exercir els drets. El GDPR obliga a posar, a més, la legitimació, els criteris de conservació i les cessions de dades.

També pot ser una opció a triar en pàgines web, on oferir molta informació per sol·licitar el consentiment pot desvirtuar el disseny de la pàgina web i, de vegades, fins a no ser suficientment transparent per massa informació. En aquests casos és aconsellable sol·licitar el consentiment per cada cap que ho necessiti facilitant la informació mínima que estableix l'article 11 LOPDGDD, amb un enllaç a la restant informació (política de privacitat).

Seguint amb les pàgines web, una altra opció seria la de sol·licitar el consentiment per a la instal·lació de cookies analítiques mitjançant un banner. En aquest cas, igual que en l'anterior es facilitarà la informació mínima amb un enllaç a la restant informació (política de cookies).