Negació a signar l'acord de confidencialitat


Francesc Canalda     31/08/2015

Si un treballador d'una empresa es nega a signar el contracte de confidencialitat per accedir a dades, és motiu d'acomiadament?

Aquests casos en què un treballador es nega a signar succeeixen de vegades per ignorància o bé per altres raons. En qualsevol cas, l'obligació de guardar secret existeix i el treballador ha de complir-la, fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer, independentment que signi el compromís de confidencialitat o no, ja que així ho estableix l'art. 10 de la LOPD.

Per tant, aquest document de confidencialitat és exclusivament un mitjà que utilitzen les empreses per informar els treballadors de la seva obligació legal. A més és una bona pràctica i una prova de la bona fe empresarial.

Per això, l'ideal seria que ell signés però l'empresa no pot obligar. S'entén que no constitueix una causa d'acomiadament procedent. No obstant això, seria bo revisar el conveni col·lectiu perquè, abans de procedir a l'acomiadament, imposar una sanció de suspensió de treball o sou que pugui estar tipificada en el mateix document ja que sempre es pot acomiadar de forma improcedent pagant la corresponent indemnització al treballador .

Per solucionar el problema, hi ha algunes opcions que poden ser vàlides:

1) Explicar al treballador que la signatura del compromís no és una cosa negativa, que és una obligació legal a la qual ha de guardar secret respecte a les dades personals de clients.

L'empresa, simplement, l'informa de bona fe per evitar que per desconeixement el treballador pogués revelar informació personal, o bé, realitzar actuacions amb aquestes dades que puguin ser-li perjudicials. Potser no se li hagi explicat bé el cap de signar aquest document.

2) Donar-li a signar un document en el qual s'expressi, per exemple:

"D ._____________, es nega a signar el compromís de confidencialitat facilitat per l'empresa", i arxivar juntament amb la resta de compromisos signats o bé en l'expedient del treballador.

3) Que el treballador posi un "NO conforme" al costat de la seva signatura si és la seva voluntat, així almenys queda constància que l'empresa l'ha informat.


Entenem que més que això no es pot fer. L'important és que l'empresa pugui acreditar que s'ha intentat informar de bona fe sobre l'obligació de guardar secret.