Expedients acadèmics fora del centre


Francesc Canalda     02/09/2015

Tractament d'expedients acadèmics fora dels centres escolars


En període d'exàmens és costum que els professors portin els exàmens i els expedients acadèmics a casa per procedir a la seva correcció i avaluació dels mateixos i, que aquests, siguin traslladats en un dispositiu extern tipus Pendrive USB. En aquest supòsit, el centre escolar hauria de tenir en compte els següents apartats:

L'art. 86 RDLOPD detalla el següent:

"1. Quan les dades personals s'emmagatzemin en dispositius portàtils o es tractin fora dels locals del responsable de fitxer o tractament, o de l'encarregat del tractament, és necessari que hi hagi una autorització prèvia del responsable del fitxer o tractament, i en tot cas haurà garantir el nivell de seguretat corresponent al tipus de fitxer tractat.

2. L'autorització a què es refereix el paràgraf anterior haurà de constar en el document de seguretat i es pot establir per a un usuari o per a un perfil d'usuaris i determinant un període de validesa per a les mateixes".

Per l'anteriorment dit, la mateixa direcció o responsable de seguretat del centre escolar haurà de regular el tractament i emmagatzematge de dades personals, en aquest cas, els expedients acadèmics en dispositius portàtils, mitjançant:
  • Una autorització emesa pel responsable del tractament o per la persona amb delegació d'autorització i, aquesta autorització, haurà de constar en el document de seguretat.
  • Inventariar cada dispositiu extern en l'Annex corresponent del document de seguretat.
  • Garantir el mateix nivell de seguretat en els dispositius portàtils, segons el tipus de fitxer tractat, ja que amb tota probabilitat, se'ls han d'aplicar les mesures de seguretat de nivell mitjà o alt.